Historie cihelny ve Velkých Bílovicích

 


V totmo článku by jsme vám chtěli přiblížit historii cihelny ve Velkých Bílovicích. Tuto historii cihelny pro nás zpracovala jedna z potomků majitelů pani Harhajová za což ji děkujeme.

 

imm003 N3

Ještě před rokem 1866, kdy bylo stařečkovi 37 let, pronajal si od knížete Jana Lichtensteina cihelnu ležící za kopcem při silnici do Čejkovic. Primitivní obecní cihelna nad „Předníma“,kde se vyráběly v malém nepálené cihly zvané „vepřovice“,byla zrušena, poněvadž na ni obec již dlouho doplácela.Osobní styky „pudmistra“ Leblocha v úředních záležitostech obce s ředitelstvím lichtenštejnských statků vedly později k osobnímu seznámení se s knížetem Lichtensteinem, což v tak krátké době po zrušení roboty budilo u lidu pozornost, neboť sedlák jednal s knížetem již jako s rovnoprávným občanem.Tato osobní známost vedla k tomu, že kníže svou cihelnu prodal pudmistrovi Leblochovi.Koupě této cihelny byla velmi šťastná, neboť koupě připadla do doby, kdy svobodné postavení rolnictva vedlo k oživení hospodářského života a kdy si počali i sedláci své budovy opravovat a nově stavět pro lepší bydlení.Stařeček s tím měl velké starosti,dohlížel na výrobu v cihelně,kam denně dojížděl.Při tom cihelnu postupně zvětšoval a novými stroji vybavoval. Počal vyrábět hlavně cihly pálené a rovněž tak pálenou krytinu.V cihelně byla stará paní Frélinková,která měla na starosti hlídání majetku, vydávala kupcům materiál a starala se o chov drůbeže a hus.Stařečka vozil na bryčce do cihelny čeledín Václa Grégr.....Stařeček svou pozornost věnoval hlavně zvelebení cihelny, která při skromném vedení pracovala se ziskem a jíž proto rozšířil, aby mohla splnit všechny poptávky po smmaatavebním materiálu...... imm004 N4

Podle všeho získala později cihelnu dcera pudmistra Leblocha Anna, provdaná Mikešová.
Dle zápisu postoupili Ing.František Mikeš a Anna,roz. Leblochová, pozemky a dům čp.345 – cihelna – svým čtyřem dětem dne 14.1.1922.

Dle dopisu Okresní politické správě v Hodoníně ze dne 27.3.1928 o plánech cihelny :
počátek : ruční výroba a pálení v polní peci
cca 1875 nahrazeno kruhovou pecí, postavenou jako první na Moravě dle Hoffmana 

imm016 N16

1888 parostrojní výroba stabilními lokomobilami
1928 nahrazeno elektromotorem o výkonu 65 Hp.K tomu transformační zařízení
1926 přestavěná lisovna : šnekový lis firmy Ježek na 1500 – 2000 cihel za hodinu
šnekový lis na tašky na 800 ks/hodinu od 1.brněnské strojírny
Kruhová pec opatřena komínem výšky 33m a průměru 0,97m - horní světlost
Kruhová pec má 14 komor o obsahu 27 m3.Schátralé zdivo komor bylo obnoveno částečně v r.1920, zbytek v r.1926.

Horní část komína byla obnovena v r.1926 (částečně zvětralé a poškozené).Provedla komínářská firma Ernstberger a Frötschner v Teplicích-Novosedlici.
Tento dopis byl zaslán vlastníky cihelny na základě vyzvání citovaného úřadu a je možno ho doložit.
Vlastníky tou dobou byli :
Ing.Karel Mikeš, vrch.staveb.rada v Brně
František Mikeš, Velké Bílovice
Ing.Václav Mikeš, vrch.techn.rada v Bratislavě,v.v.
Marie Tichánková, Nové Město na Moravě
Správu cihelny vedl František Mikeš, sedlák ve V.Bílovicích.

Po nečekané smrti Františka Mikeše v roce 1932, vedl cihelnu Ing.Václav Mikeš. Bylo to na základě"Listu živnostenského" : samostatné provozování živnosti – cihlářství (strojní cihelna), stanoviště Velké Bílovice č.345,Vydal Okresní úřad v Hodoníně 7.9.1933.Opis ŽL je k dispozici.

Podle Berní správy v Hodoníně ohledně důchodové – všeobecné výdělkové daně za rok 1944 :....vaše strojní cihelna byla zastavena 1.5.1942 ministerstvem hospodářství a práce ze dne 3.4.1942.

Dle „Přiznání k mimořádné jednorázové dávce a k mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku" ke 31.3.1948 :
V letech 1946 a 1947 (do 31.12.1947) byl nájemcem pan František Churý, Zlín – Prštné č.33.V příloze 1 k vložce C je uvedeno, že cihelna je pronajata od r.1945. Podle všeho byl pořízen popis a ohodnocení staveb ke dni imm010 N1015.11.1945.Dle Churého byl úkol dvouletého plánu vyrobit 1 milion ks cihel obyčejných.Obrat cihelny v r.1947 nepřesáhl 2,5 mil Kč. Pohledávky měli Arnošt a Miroslav Luža, Salaš u Velehradu.Jednalo se o správce cihelny.

Dne 21.1.1948 byla sepsána „Smlouva nájemná" s Ing.Antonínem Grossmanem z Olomouce, platná od 1.1.1948 na 6 let (do 31.12.1953). Cihelnu provozoval na Živnostenský list Ing.Václava Mikeše, zesnulého 15.3.1949, až do roku 1949. Nájemní poměr byl s Ing.Grossmanem ukončen 1.3.1950.
Činnost cihelny byla ukončena de facto smrtí |Ing.Václava Mikeše jakožto majitele živnostenského oprávnění.Cihelna pozbyla úředního oprávnění k provozu.Z tohoto důvodu nebyla v letech 1950 a 1951 v provozu.Spoluvlastníci nepočítali s uvedením do provozu ani v budoucnosti s ohledem na překážky při získávání nového živnostenského listu, respektive povolení k provozu.Došlo k předčasnému ukončení nájemní smlouvy z vyšší moci po úmrtí majitele Živnostenského listu (citace z dopisu Ing.K.Mikeše finanč.referátu ONV v Břeclavi dne 1.6.1951).

imm025 N25Místní národní výbor ve V.Bílovicích potvrdil dne 22.5.1951, že cihelna nebyla v roce 1950 a 1951 v provozu. Předseda MNV Osička Josef.v.r.

Dle „Záznamu" o jednání u KNV v Brně ze dne 7.6.1951, neměli spoluvlastníci námitek proti pronájmu strojního zařízení.Samotná cihelna na základě obhlídky je neupotřebitelná, pec provlhlá, rekonstrukce by byla nákladná.Rozhodnuto cihelnu neprovozovat.Rozhodnuto použít stroje v cihelnách, které mají chatrné zařízení.Pronajmout či vykoupit.

Stroje z cihelny ve V.Bílovicích šly do cihelny v Blučině - Okresní stavební podnik Židlochovice – pronájmem dne 6.11.1954.Část byla vrácena 26.7.1957 do V.Bílovic.
Transmisi s řemenicemi odkoupil Okresní průmyslový podnik v Mor.Krumlově pro cihelnu v Miroslavi dne 27.7.1957.

Nová pozemková reforma, zákonč.44/48 Sb. - soupis majetku §1 :

Dnem 1.1.1948 se znárodňují....cihelny s technickým zařízením na roční výrobu min.2 mil ks cihelných výrobků.Pro V.Bílovice byl dvouletkový úkol pro rok 1947 - 1 mil, pro rok 1948 - 1,1 nebo 1,2 mil cihel.výrobků. Nedostatek hlíny, investice, vzdálenost od nádraží, byly důvody proti znárodnění.Tyto důvody způsobily, že cihelna nedostala národního správce, ale nájemce.Toto je výhoda pro správce či nájemce, ale nevýhoda pro majitele – může cihelnu dokonale vysát.
Cihelna tedy nebyla znárodněna, ale:

29.10.1952 MNV ve V.Bílovicích přikazuje JZD ve V.Bílovicích podle §3, odst.1 Zák.č.55/1947 Sb.o pomoci rolníkům při uskutečňování zeměděl.plánu výrobního do povinného pachtu cihelnu na parcelách.....o výměře 86.021 m2.....na dobu 3 let za pachtovné, které určí ONV v Břeclavi dle návrhu MNV ve V.Bílovicích.Povinný pacht se nevztahuje na stroje a nářadí, které se dává vlastníkům k dispozici za účelem odvezení do 31.12.1952.(!!)
Do 1.9.1953 nebyly oznámeny podmínky pachtu a výše pachtovného.Na urgenci spoluvlastníků byla 11.9.1953 odpověď MNV ve V.Bílovicích ohledně „vnuceného nájmu JZD – cihelna" tato : ...výše nájmu neurčena, nebyl pro to důvod.....

8.2.1954 MNV ve V.Bílovicích vydal „Výměr" pro JZD ve V.Bílovicích, kterým se zrušil povinný pacht cihelny s příslušnými stavbami a objekty ve V.Bílovicích. JZD si pro účely stavby vepřína a drůbežárny opatřilo ke stavbě jiné imm023 N23pozemky.

Cihelna byla spoluvlastníky převzata od JZD V.Bílovice zpět dne 3.4.1954.Konstatovalo se, že část objektů byla použita na stavbu drůbežárny, část odebrali soukromníci.Ztratily se i věci ze strojovny. U hliniště je odebírána hlína silničním výborem a i soukromníky. JZD za odebraný materiál po urgenci zaplatilo až v dubnu 1956 (1 183,50 Kč). Během let 1954 až 1956 se rozprodával různý materiál soukromníkům.

imm033 N339.9.1954 ONV vydal souhlas ke zbourání komína a kruhové pece (14 komor o obsahu 410 m3), které hrozily zřícením a byl rozkrádán materiál.

20.7.1955 vydal odbor pro výstavbu rady ONV Břeclav souhlas se zbouráním přístavku u kanceláře a obytné budovy.

20.10.1955 sepsána nájemní smlouva o pronájmu lisovny a strojovny bývalé cihelny s Jihomoravskými vinařskými závody Mikulov. 1.1.1956 bylo rozšířeno o pronájem stáje pro koně na p.č.2554 a 2555.O koně pečoval a v cihelně bydlel Karel Dobšíček.Tomuto vinař.závodu se také říkalo VINOPA.Od 31.7.1958 přešlo na Vinařské závody n.p. Praha.

10.10.1960 vydal finanční odbor ONV v Břeclavi rozhodnutí podle ustanovení §5 odst.2 vyhl.88/59 Ú.l. aby nemovitosti na p.č.2855/3, na kterém stojí dům, a stavební parcela č.580, na které stojí stáj a sklep pod pozemkem p.č.2855/2 z vložky č.310 V.Bílovice, přešly do socialistického vlastnictví Vinař.závodů, n.p. Praha, Okresní stavební podnik Břeclav, Vinařské závody, n.p. Bratislava.

Po roce 1989 došlo - na základě přijatých zákonů - k navrácení pozemků a některých staveb v areálu bývalé cihelny od tehdejších uživatelů VINOPOL a Zemědělské družstvo Velké Bílovice. K faktickému předání došlo schválením dohod mezi uvedenými uživateli a spoluvlastníky Okresním úřadem Pozemkovým úřadem v Břeclavi v roce 1992.Areál je pronajatý, sklep pod bývalými budovami je prodaný.imm017 N17

 Časové údaje o cihelně v kostce :

cca 1875 první kruhová pec na Moravě
1888 parostrojní výroba
1926 přestavěna lisovna
1928 přechod na elektrický pohon
1932 smrt Františka Mikeše, vedení přebírá bratr Ing.Václav Mikeš
1942 činnost cihelny přerušena – válka
1945 až 31.12 1947 nájemce Frant.Churý
1948 až 1.3.1950 nájemce Ing.Grossman
15.3.1949 smrt Ing.Václava Mikeše – de facto konec činnosti cihelny a počátek jejího zániku
1950 až 1951 mimo provoz
1951 jednání o strojním zařízení.
1952 povinný pacht pro JZD
1954 zrušen povinný pacht a převzetí spoluvlastníky zpět, zbourání pece a komínu
1955 bourání dalších staveb, pronájem lisovny a strojovny Vinař.závodům
1960 převod do socialistického vlastnictví
1992 navrácení spoluvlastníkům

 

Údaje o cihelně jsem zpracovala na základě poctivé evidence Ing.Karla Mikeše, které mi před časem dala jeho dcera paní Karla Mikešová a které jsem nevyhodila, ale schovala tzv.pro strýčka Příhodu. Netušila jsem, že zájem nadšenců o cihelny a cihly z nich vyrobené bude podnětem ke studiu starých listin a dá vzniknou tomuto krátkému popisu dlouhé a pestré historie cihelny ve Velkých Bílovicích.

V Horní Suché 9.10.2012
Ing.Harhajová Jaroslava
praprapravnučka Václava – Waclava Leblocha ( četl a psal švabachem )

fotografie v článku:SAM 0223

1.pohled na cihelnu

2. sušení tašek a v pozadí sušárna na cihly

3. komín cihelny

4. vlastní kruhová pec cihelny

5. pohled na cihelnu a sušení tašek venku

6. sušárny na cihly

7. zleva Ing.J.Tichánek, otec pani Harhajové
, Ing.V.Mikeš, ?, prof.B.Tichánek, JUDr.B.Ticháínek, A.Mikešová.
Neznámý chlap v klobouku byl asi předseda MNV a další nějaký dělník z
cihelny.

8. trafostanice cihelny

9. dnešní pohled na trafostanici a dům bývalé cihelny

10. cihly vyráběné v době kdy cihelnu vlastnil pan Lebloch (VL - Václav Lebloch), cihlynam daroval sámsyn pana Leblocha. 

 

SAM 0235

 Ještě jedna zajimavost, v roce 2013 jsme zvedli telefon a v něm toto sdělení:

silničáři budují novou
silnici z V.B. do Čejkovic a při terénních úpravách byla odkryta stará
cihlová cesta do cihelny. Podle sdělení vedoucího Habánských sklepů pana
Ing.Svobody je na cihlách znak "L" s různými číslicemi. Jde zcela určitě
o cihly ještě z výroby cihel za Lichtensteinů. Domluvila jsem se s
inženýrem, že vám dám vědět a můžete se na to urychleně jet podívat -
silničáři postupují rychle.

Ihned jsme vyrazili, ale silničáři opravdu postupovali velmi rychle, takže jsme to našli v tomto stavu.

 DSC04608 DSC04605

 DSC04609

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášení

Kontakt

Bc. Alena Andělová, DiS.

tel. 724 602 999

e-mail: asatru@centrum.cz

TOPlist

Návštěvnost

Dnes 40

Včera 30

Týden 40

Měsíc 639

Celkem 153480

Připojeno: 16 hosté a člen online